تبلیغات
< از شیر مرغ تا جون ادمیزاد - نمونه سوال اجتمایی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)
از شیر مرغ تا جون ادمیزاد
mail:mohammad7146@yahoo.com

نمونه سوال اجتمایی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)

نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1389   12:25 ق.ظ

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید


1-صحیح یا غلط بودن جملات زیررامشخص كنید.

الف-امروزه بیشترنیازهای ما درخانواده تامین می شود. صحیح غلط

ب-می توان به حكم قاضی اعتراض كرد. صحیح غلط

ج-مردم از طریق نمایندگان خودبركار وزیران نظارت دارند. صحیح غلط

5/12
جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كنید.

الف-همه ی موسسات جامعه به دنبال یك هدف مشترك هستند وآن..............جامعه است.

ب- به«باید»ها و«نباید»های روزمره كه به رفتارماجهت می دهد.............می گویند.

1


3
گزینه های سمت راست را به گزینه های سمت چپ ربط دهید. یك گزینه اضافی است.

الف-مجلس خبرگان 1- نظارت براجرای قوتنین

ب- قوه قضاییه 2- انتخاب رهبر

ج- مجلس شورای اسلامی 3- وضع قوانین

4- نظارت برمصوبات مجلس

5/1

4
گزینه ی صحیح راانتخاب كنید.

الف- كدام یك ازسازمان های زیربه طورغیرمستقیم بامردم سروكاردارند؟

1- بانك 2- شهرداری 3-آموزش وپرورش 4-مدیریت وبرنامه ریزی كشور

ب-انتخابات ریاست جمهوری دركشورماهرچند سال برگزار می گردد؟

1- دوسال 2- چهارسال 3-شش سال 4- هشت سال

1


5
برای ایجاد نظم وهماهنگی درجامعه مردم وموسسات چه وظایفی رابرعهده دارند؟

(دومورد)


1

6
دو ركن اصلی قوه ی مقننه رانام ببرید.


1


7
دو وظیفه ازوظایف همه ی حكومت هارا نام ببرید.


1

8
دو مورد ازوظایف رئیس جمهور را نام ببرید.

1

9
كدام سازمان ها مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار دارند؟(دومورد)

1

10
تعداد نمایندگان هر شهر به چه عواملی بستگی دارد؟

1

11
كدام اقلیت های مذهبی ایران در مجلس شورای اسلامی نماینده یا نمایندگانی دارند؟
 
1

12
قاضی بایددارای چه صفات وخصوصیاتی باشد ؟(4مورد)

113

آیا همه ی انسان ها یكسان فكر می كنند؟

1

14
هیئت وزیران از چه كسانی تشكیل می شود؟ ودرموردچه مسایلی صحبت می كنند؟

1


15
هدف از انتخاب وكیل دردادگاه چیست؟

1


16
دو مورداز وظایف رهبر جامعه ی اسلامی رابگویید.

1

17
اگر رهبر یك جامعه ی اسلامی فقیه وبا تقوا نباشد؛ چه مشكلاتی به وجود می آید؟

5/1


18
یك نامزد انتخابی كه دارای اخلاق انتخابی مناسبی است چه صفاتی دارد؟(3مورد)

5/1


1

صحیح یا غلط بودن هریك ازسوال های زیررا مشخص كنید.

الف)اقلیت های مذهبی ایران درمجلس‌شورای اسلامی نماینده یانمایندگانی‌دارند.

صحیح غلط

ب) امام جمعه‌ی هر منطقه ازطرف رئیس جمهور منصوب می‌شود.

صحیح غلط

1
گزینه های سمت راست رابه گزینه های مناسب درسمت چپ ربط دهید.(یك مورداضافه است) الف)مجلس خبرگان اجرای قوانین

ب)شورای نگهبان نظارت برمصوبات مجلس شورای اسلامی

ج)قوه‌ی مجریه انتخاب رهبر

  نظارت بر اجرای قوانین 
5/1پاسخ صحیح رابا علامت مشخص كنید.

الف)انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چندسال یك بارانجام می شود؟

1) دوسال 2) چهار سال 3) شش سال 4)هشت سال

ب)جهت كلی نظام جمهوری اسلامی توسط چه كسی تعین می شود؟

1)رئیس جمهور 2)رئیس قوه ی قضائیه

3)رهبر 4)رئیس تشخیص مصلحت نظام

1

4
جاهای خالی زیررا با كلمات مناسب پركنید.

الف) دركشور ما فرماندهی نیرو های مسلح برعهده ی ................ است.

ب)رعایت عفت عمومی نوعی هنجار............. است.

ج)وظیفه‌ی اصلی مجلس شورای اسلامی ...................... است. 
5/1وظیفه‌ی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور را بنویسید.
1

6
دو وظیفه ازوظایف همه‌ی حكومت ها را بنویسید.

1

7 هنجار چیست؟
18 حكومت های الهی چه ویژگی هایی دارند؟

1

9 تنوع حكومت ها به چه عواملی بستگی دارد؟(دومورد)


8 حكومت الهی چه ویژگی هایی دارد؟
1


9 تنوع حكومت هابه چه عواملی بستگی دارد؟
110 تفاوت سؤال واستیضاح راتوضیح دهید.
1
11 كدام سازمان ها مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار دارند؟
112 هیئت وزیران از چه كسانی تشكیل می شود؟ ودرمورد چه مسایلی صحبت می كنند؟

113 دو مورد از وظایف قوه‌ی قضاییه را نام ببرید. 
114قاضی برای رسیدگی به شكایت در دادگاه چه كار هایی را باید انجام دهد؟
1

15تعداد نمایندگان هر شهربه چه عواملی بستگی دارد؟ 
1


16 اگر كسی برای بهبود كار وزارت خانه ای پیشنهادی داشته باشد؛چگونه می تواند آن را ارائه دهد؟ (دومورد)

117 برای ایجاد نظم وهماهنگی در جامعه مردم و مؤسسات چه وظایفی برعهده دارد؟

5/118 یك نامزد انتخاباتی كه دارای اخلاق انتخاباتی مناسبی است؛ چه صفاتی دارد؟

1/5

1 صحیح یاغلط بودن جملات زیر را مشخص كنید0

الف)عالی ترین مقام رسمی كشور بعد ازرهبر رییس مجلس است0( )

ب) اقلیت های مدهبی در ایران حق شركت در انتخابات را دارند0 ( )

ج)كار اصلی قوه ی قضاییه نظارت بر خوب اجرا شدن قوانین است0( )
5/1

2
جملات زیر را كامل كنید0

الف) رهبری جمهوری اسلامی بر بایه ی00000000است0

ب)دادكستری یكی از وزارت خانه های دولت است كه زیر نظر 00000000فعالیت می كند0
1

3
كزینه های سمت راست را به كزینه های سمت جب ربط دهید0

قوه ی مقننه نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی

شورای نكهبان كسترش عدالت و ازادی مشروع

قوه ی قضاییه قانون كذاری

انتخاب رهبر
5/1

4
كزینه ی درست را انتخاب كنید0

الف) كدام یك از سازمانهای زیر به طور غیر مستقیم با مردم سر وكار دارد0

بانك اموزش وبرورش شهرداری مىیریت وبرنامه ریزی كشور ب) كدام مورد زیر جز هنجارهای اجتماعی محسوب می شود0

سه وعده غدا خوردن رعایت نظم در مدرسه روزه كرفتن توجه به علایم راهنمایی ورانندكی

ج)انتخابات مجلس شورای اسلامی هر جند سال یك بار صورت می كیرد0

دو سال جهار سال شش سال هشت سال
5/1

5
تنوع در حكومت ها به جه عواملی بستكی دارد0


75/0

6
تفاوت سوال با استیضاح را بنویسید0


75/0

7
از خصوصیات قاضی جهار مورد را بنویسید0


1

8
برای ایجاد نظم و هماهنكی در جامعه مردم وموسسات جه وظایفی دارند0(دو مورد)


1

9
دو مورد از وظایف همه ی حكومت ها را بنویسید0


1

10
ایا كروهی كه برای رسیدن به هدفی فعالیت می كنند بدون رهبر به هدف می رسند؟ جرا؟


1

11
مردم از جه طریق بر كار وزیران نظارت می كنند0


1

12
مردم از جه طریقی با رهبر ارتباط برقرار می كنند0(دو مورد)


1

13
ایا همه ی انسان ها یكسان فكر می كنند؟ جرا؟1

14
تعداد نمایندكان هر شهر به جه عواملی بستكی دارد0


1

15
یك نامزد انتخاباتی كه دارای اخلاق انتخاباتی مناسب است جه صفاتی دارد0(دو مورد)


1

16
به نظر شما جرا انتخاب رییس جمهور تنها برای دو دوره ی متوالی بلا مانع است01

17
سه مورد از وظایف رهبر را بنویسید05/1

18
از وظایف رییس جمهور سه مورد را بنویسید0
5/1


آخرین پستها

هم موتور هم ماشین!!! دوشنبه 27 دی 1389
کفش و دانستنی های جالب در مورد آن شنبه 25 دی 1389
امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی جمعه 24 دی 1389
نمونه امتحان پایه سوم راهنمایی نوبت اول . دی 89 جمعه 24 دی 1389
قواعد عربی سوم راهنمایی پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل اول(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل دوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل سوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل چهارم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل پنجم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل ششم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال جغرافیا سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال اجتمایی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال حرفه و فن سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) سه شنبه 21 دی 1389
اصطلاح های پشت کامیون ها چهارشنبه 15 دی 1389
جوک،لطیفه،خنده سه شنبه 14 دی 1389
سری جدید اس ام اس 2 جمعه 10 دی 1389
جوک جدید جمعه 10 دی 1389
اس ام اس های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
سری جدید اس ام اس‌های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جوک جمعه 10 دی 1389
اس ام اس سرکاری جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جدید جمعه 10 دی 1389
عکس طنز: وقتی بنزین گران بشه چه اتفاق می‌افتد!! جمعه 10 دی 1389
تصاویری از زن ذلیلی جمعه 10 دی 1389
لیست آخرین پستها
 
وضعیت من در یاهو(چراغ روشن انلاین و چراغ خاموش افلاین)mohammad7146@yahoo.com
نمایش وضعیت در یاهو ,

قالب وبلاگ

, قالب بلاگفا
تاریخ (ه.ش)و(ه.ق) اریخ میلادی


لوگوی سه گوش
فال حافظ

موسیقی قالب وبلاگ


دعای فرج امام زمان(عج)
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

زیات عاشورا
کاری از : manotoma.com