تبلیغات
< از شیر مرغ تا جون ادمیزاد - نمونه سوال جغرافیا سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)
از شیر مرغ تا جون ادمیزاد
mail:mohammad7146@yahoo.com

نمونه سوال جغرافیا سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)

نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1389   12:38 ق.ظ

برای مشاهده نمونه سوال جغرافیا به ادامه مطلب بروید

برای عبارات صحیح (ص) و برای غلط (غ) بكزارید

الف)كره جغرافیایی مدل كوجك شده ی كره ی زمین است0( )

ب)میزان كوجك شدن شدن نقشه رانسبت به اندازه ی واقعی ان مقیاس می كویند0 (  
ج)جابجایی انسان در داخل مرزهای یك كشوررا مهاجرت خارجی می كویند0( )
5/1

2
جملات زیر را با عبارات مناسب بر كنید0

الف)به همه ی بستی وبلندی هایی كه درسطح زمین دیده می شود000000می كویند0

ب)یكی از ساده ترین روش ها برای بیدا كردن جهت های جغرافیایی كمك كرفتن از 00000است0

ج)كره كوجكی كه به دور سیاره می جرخد000000نام دارد0
5/1

3
كزینه صحیح را انتخاب كنید0

الف)كدام مورد در ایجاد قله دماوند موثر بوده است0

جین خوردكی شكست اتش فشان بالا امدن مواد مذاب

ب)سرزمینی را كه یك رود با شاخه هایش در ان جاری است0

بستر رود دهانه ی رود سر جشمه ی رود حوضه ی رود

ج)به بخش بسیار عمیق بستر اقیانوس جه می كویند0

كف اقیانوس كودال ایوان خشكی شیب قاره
5/1

4
عوامل مربوط به تغییر شكل ناهمواری ها را دركلمات سمت جب بیدا كرده وبه كلمات سمت راست وصل كنید

الف)كوهستان مبزان بارندكی

ب)بیابان یخجال

ج)سواحل تفاوت دما در شب وروز
75/0

5
بیدایش و توسعه ی هر یك ازشهرهای زیر تحت تاثیر جه عاملی بوده است0

الف)اصفهان( )ب)كرمانشاه ( )ج)تهران( )د)مشهد( )
1

6
به نظر شما علت جذر و مد در یاها و اقیانوس ها جیست0


5/0

7
زیست بوم را تعریف كنید0
1

8
هر یك از موارد زیر از اثار نتایج كدام نوع از حركت های زمین است0

بیدایش فصل ( ) بیدایش شب وروز ( ) سال شمسی( ) اختلاف زمان( )
1

9
از دهانه ی اتشفشان های فعال جه موادی خارج می شود0(دو مورد)
1

10
میزان نفوذ بذیری اب در خاك به جه عواملی بستكی دارد0
1

11
بیشتر زمین لرزه ها در كجاهای زمین روی می دهد0
5/0

12
عوامل موثر در اب وهوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید0(سه مورد)


5/1

13
مهم ترین دلایل مهاجرت انسان ها را بنویسید0
5/1

14
دو تفاوت شهر وروستا را بنویسید0
1

15
جرا مدارهای نزدیك به استوا از مدارهای نزدیك قطب كرم تر است0
1

16
هوا را تعریف كنید0


5/0

17
مختصات نقطه یAرادر شكل مقابل بیدا كنید0 G

نصف النهار0000000000000 A AِِAa

مدار000000000000000 o


1

18
اكر نور خورشید به مدت سه دقیقه وبیست ثانیه به سیاره ی عطارد برسد فاصله ی عطاردتا خورشید جند كیلومتر است0


5/1

19
با توجه به شكل داده شده قسمتهای مختلف یك سیلاب را بنویسید0

1

2
3
75/0ردیف
امتحان درس جغرافی سال سوم راهنمایی در نوبت دوم

نام ونام خانوادگی: نام پدر : نام مدرسه :
بارم

1
جملات صحیح وغلط را باعلامت ضربدر مشخص كنید.

الف)در مقیاس كسری هر چه مخرج كسر بزرگ تر باشد آن كسر بزرگتر است. ص غ

ب)علت اصلی گرم شدن زمین یا سرد شدن آن در فصل های مختلف تغییرزاویه ی تابش آفتاب است. ص غ

ج)شیب قاره بعد از دشتاب قرار گرفته و تا عمق 2000تا5000متر ادامه دارد. ص غ


5/1

2
گزینه درست را باعلامت ضربدر مشخص كنید.

الف)كدام یك از اطلاعات زیر از كره جغرافیایی به دست نمی آید؟

1)كروی بودن زمین 2 )محل دقیق عوارض و پدیده ها 3)چرخش زمین 4)فاصله واقعی قاره آمریكا از آسیا

ب)مرز میان حوضه یك رود را با حوضه رود دیگر .................. می گویند.

1)دبی رود 2 )حوضه رود 3 )مصب رود 4)خط تقسیم آب

ج)بالا آمدن آب اقیانوس و دریا را ...................می نامند.

1)موج 2)جزر 3)مد 4)جریانهای دریایی

د)كدام یك از سیارات زیر از گاز تشكیل شده اند ؟

1)عطارد 2)مریخ 3)زمین 4)اورانوس
5/2

3
جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید.

الف)كره ی كوچكی كه به دور سیاره می چرخد .................نام دارد.

ب) به حالت گذرا ومحلی جو در یك جای معین..................... می گویند.

ج)مطالعه ی ناهموار ی ها بر عهده ی ...............است.

د) یكی از ساده ترین روش ها برای پیدا كردن جهات جغرافیایی استفاده از ......................است.
2

4
زمین لرزه چگونه ایجاد می شود.


5/0

5
سال كبیسه چند سال یك بار اتفاق می افتد.


5/0

6
از دهانه ی آتشفشان های فعال چه موادی خارج می شود.(سه مورد)


75/0

7


قسمت های مختلف سیلاب رانام ببرید.


75/0

8
انواع نمودار های جغرافیایی رانام ببرید.(4مورد)


1

9
برای جلوگیری از خطرات سیلاب ها چه كارهای می توان انجام داد.(2مورد)


1

10
دومورد از نتایج حركت چرخشی زمین را بنویسید.


1

11
از انواع مهاجرت مهاجرت داخلی وخارجی راتعریف كنید.


1

12
چهار مورد از عوامل جغرافیایی را كه در پراكندگی جمعیت موثر اند را نام ببرید.


1

13
هریك از ناهمواری های زیر چگونه به وجود می آید .به یكدیگر وصل كنیدالف)چین خوردگی شیر كوه یزدب)بالا آمدن موادمذاب كوه های شرق آفریقاج) آتشفشان البرز

دماوند
5/1

14
عمل فرسایش را تعریف كنید.


5/1

15
چه عواملی سبب رشد شهر ها می شود.(برای هر مورد یك مثال بزنید.)
5/1

16
سال نوری را تعریف كنید.


1

17
رودی كه عرض آن صد متر است بر روی نقشه با عرض ده سانتی متر دیده می شود مقیاس نقشه را پیداكنید.
11- برای عبارتهای صحیح حرف (ص) و عبارتهای غلط حرف (غ) بگذارید.

الف) مهاجرت عشایر كوچ رو مهاجرت دایمی است. ص غ

ب) هر قدر نمودار ساده تر باشد اهمیت بیشتری دارد. ص غ

ج) اقیانوس اطلس بزرگترین پهنه‌ی آب اقیانوس‌ها است. ص غ
5/1

2- جاهای خالی را با عبارتهای مناسب كامل كنید.

الف) به شكستگیهای پوسته‌ی زمین ..............و میگویند.

ب) سال 366 روزه را سال .................. میگویند.

ج) معمولا در ..................... كهكشان تعداد ستارگان بسیار زیاد است.
5/1

3- گزینه مناسب را انتخاب كنید.

الف) سرزمینی كه یك رود با شاخه هایش در آن جاری است چه میگویند.

الف) بستر رود ب) ذهانه‌ی رود ج) سرچشمه‌ی رود د) حوضه‌ی رود

ب) معروفترین مدل در آموزش جغرافیا كدام است؟

الف) نمودار ب) میز شن ج) نقشه د) عكس های هوایی

ج) كدام مورد در ایجاد قله‌ی دماوند موثر بوده است ؟

الف) چین خوردگی ب)شكست در پوسته‌ی زمین ج)آتشفشان د) بالازدگی
5/1

4- كدام یك از اطلعات زیر از كره‌ی جغرافیایی و كدام یك از نقشه بهتر به دست می‌آید.؟

الف) فاصله‌ی واقعی قاره‌ی آمریكا از آسیا

ب) جزیئات پدیده های روی زمین
1

5- پیدایش و توسعه‌ی هر یك از شهرهای زیر تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟

اصفهان ( ) قم (
1

6- مقیاس را تعریف کرده وانواع آن را نام ببرید.
5/1

7- عوامل تغییر دهنده‌ی شكل ناهمواریها در كوهستان را نام ببرید.( سه مورد )
5/1

8- رشته‌ كوههای بستر اقیانوسها چگونه به وجود آمده‌اند؟
1

9- بیشتر زمین لرزه ها در كجا اتفاق می‌افتد؟
1

10- ناهمواری چیست ؟
1

11- میزان نفوذ پذیری آب در خاك به چه عواملی بستگی دارد؟
1

12- عو1مل موثر در آب و هوای مناطق مختلف جهان را بنویسید؟(سه مورد )
5/1

13- روستا و شهر چه تفاوتی در زمینه‌ی اشتغال و جمعیت با همدیگر دارند؟
1

14- نصف النهار چیست ؟
1

15- نتایج حركات وضعی با چرخشی زمین را بنویسید.؟
5/1

16- هوا با آب و هوا چه تفاوتهایی دارد؟
5/1
آخرین پستها

هم موتور هم ماشین!!! دوشنبه 27 دی 1389
کفش و دانستنی های جالب در مورد آن شنبه 25 دی 1389
امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی جمعه 24 دی 1389
نمونه امتحان پایه سوم راهنمایی نوبت اول . دی 89 جمعه 24 دی 1389
قواعد عربی سوم راهنمایی پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل اول(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل دوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل سوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل چهارم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل پنجم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل ششم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال جغرافیا سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال اجتمایی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال حرفه و فن سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) سه شنبه 21 دی 1389
اصطلاح های پشت کامیون ها چهارشنبه 15 دی 1389
جوک،لطیفه،خنده سه شنبه 14 دی 1389
سری جدید اس ام اس 2 جمعه 10 دی 1389
جوک جدید جمعه 10 دی 1389
اس ام اس های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
سری جدید اس ام اس‌های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جوک جمعه 10 دی 1389
اس ام اس سرکاری جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جدید جمعه 10 دی 1389
عکس طنز: وقتی بنزین گران بشه چه اتفاق می‌افتد!! جمعه 10 دی 1389
تصاویری از زن ذلیلی جمعه 10 دی 1389
لیست آخرین پستها
 
وضعیت من در یاهو(چراغ روشن انلاین و چراغ خاموش افلاین)mohammad7146@yahoo.com
نمایش وضعیت در یاهو ,

قالب وبلاگ

, قالب بلاگفا
تاریخ (ه.ش)و(ه.ق) اریخ میلادی


لوگوی سه گوش
فال حافظ

موسیقی قالب وبلاگ


دعای فرج امام زمان(عج)
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

زیات عاشورا
کاری از : manotoma.com