تبلیغات
< از شیر مرغ تا جون ادمیزاد - درس اول دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)
از شیر مرغ تا جون ادمیزاد
mail:mohammad7146@yahoo.com

درس اول دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 23 دی 1389   01:10 ق.ظ

به ادامه مطلب بروید

درس اول : هر پدیده علتی دارد.

برگ های درخت آرام آرام حرکت می کنند، می پرسید : چرا برگ ها حرکت می کنند ؟ باد برگ ها را حرکت می دهد. پس علت حرکت برگ ها باد است . بنابراین می گوئیم ، حرکت برگ ها معلول و باد علت است. معلول یا پدیده چیزی است که وجود آن بسته به علتی باشد. بین علت و معلول ارتباط کاملی برقرار است و تا علت نباشد، معلول پدید نمی آید. انسان از آغاز آفرینش این مطلب را به روشنی می فهمید و می دانست که میان پدیده های جهان ارتباط مخصوصی برقرار است وجود بعضی چیزها به وجود بعضی چیزهای دیگر وابسته است.

مثلاً : شما چیزهای بسیاری را می د انید ، در علم و دانش به وجود شما بستگی دارد و اگر شما نباشید، علم و دانشی هم که وابسته به وجود شماست، نخواهد بود. انسان مفهوم علیت را به خوبی می شناسد و از اولین سالهای زندگی با آن سر و کار دارد. مثلاً برای رفع تشنگی به سراغ آب و برای رفع گرسنگی به سراغ غذا می رود. زیرا آب را علت رفع تشنگی و غذا را علت رفع گرسنگی می داند.

قانون علیت قانونی کلی و جهان شمول است . یعنی همه ی اسانها با چنین مفهومی آشنا هستند و آن را در می یابند همه آنرا پذیرفته اند و زندگی خود را بر آن استوار ساخته اند. چون انسان قانون علیت را پذیرفته است. در مورد هر پدیده ای علت جویی می کند و «چرا» می گوید . پیش بینی های انسان نیز به دلیل همین علت باوری است. علاوه بر این، چون انسان قانون علیت را پذیرفته است. از هر علتی پدیده خاص و معلول معینی را انتظار دارد. از طلوع خورشید نو رانتظار دارد. از وجود آتش انتظار حرارت بر اساس قانون علیت وجود هر پدیده ای وابسته و نیازمند به چیز دیگری است که آن چیز علت نام دارد. یعنی همیشه این معلول است که وجود از علت سرچشمه می گیرد و به علت نیازمند است.

 

  یک پرسش :
علت پدید آمدن این جهان و هر چه آن است، چیست؟ سرچشمه ی وجود زمین و آسمان، خورشید و ستارگان چیست؟ علت وجود این جهان چیست؟ کدام وجود بی نیاز به این جهان نیازمند، هستی می بخشد؟

عقل آگاه و و جدان بیدار انسان که «علیت» را به عنوان یک اصل کلی و جهان شمول پذیرفته است، به روشنی پاسخ می دهد که :این جهان علت قادر و توانایی دارد که با قدرت خویش آن را پدید آورده است و اداره می کند که قدرت و عظمتش بر جهان و جهانیان سایه گستر و قاهر است. او آفریدگار توانا و بی نیاز این جهان و خدای قادر و متعال است .او خدای هستی بخش، عالم قادر و قاهر و پیروز است و این جهان و نظم آن مقدر فرموده و اداره می کند. اوست که با آگاهی از نیازهای وجود ما از سرچشمه لطف و رحمتش بر ما می بخشاید و ما بنده و نیازمند اوییم و در برابر قدرت و عظمت او تسلیم و فرمان پذیریم.  

 

  خلاصه درس :

1 – میان پدیده های جهان ارتباط مخصوصی به نام علیت برقرار است هستی بعضی چیزها به چیزهای دیگر نیازمند و وابسته است و هر چیز نیازمندی علتی دارد.

2 – جهان مجموعه ای است از پدیده های کوچک و بزرگ این مجموعه نیازمند و وابسته است و علتی بی نیاز و مستقل است

3 – خدا علت هستی جهان و جهانیان است و نیازهای آنها را برآورده می کند.
 

 

  بیندیشید و پاسخ دهید :
1 – ارتباط بین علت و معلول چگونه ارتباطی است ؟

بین علت و معلول ارتباط کاملی برقرار است و تا علت نباشد هرگز معلول پدید نمی آید و همیشه پدید آمدن معلول نتیجه ی وجود علت است.  

 

  2 – ارتباط مخصوصی که میان علت و معلول برقرار است، چه نام دارد؟

علیت نام دارد  

 

  3 – چند کار را نام ببرید که وجود آنها وابسته به شماست و شما علت آن هستید؟

نگاه کردن، سخن گفتن ، گوش دادن و صحبت کردن وجودشان وابسته به وجود ماست و ما علت آنها هستیم.  

 

  4 – چند کار را نام ببرید که نشان دهد شما مفهوم علیت را می شناسید؟

انسان مفهوم علیت را به خوبی می شناسد و از آغاز زندگی آن را در می یابد و با آن سر و کار دارد، مثلاً برای رفع تشنگی و غذا سراغ آب و غذا می رود برای همین آب را علت رفع تشنگی و غذا را علت رفع گرسنگی می داند.  

 

  5 – قانون علیت یک قانون کلی و جهان شمول است. یعنی چه؟ چگونه می فهمیم که انسان ها همه با این قانون آشنا هستند و آن را قبول دارند.( دو دلیل را ذکر کنید)

قانون علیت شامل کلیه پدیده های جهان هستی است و همه ی پدیده ها درجهان وابسته و نیازمند علت می باشند. قانون علیت یک قانون کلی و جهان شمول است همه انسانها با چنین مفهومی آشنا هستند و آن را وجدان می کنند و در می یابند که همه آنرا پذیرفته اند و زندگی را بر آن استوار ساخته اند اگر انسان علیت را در نمی یافت و باور نداشت زندگی برایش ممکن نبود به هیچ کاری اقدام نمی کرد. انسان قانون علیت را پذیرفته است که در مورد هر پدیده ای علت جویی می کند و چرا می گوید ، می گوید ، چرا برگ ها حرکت می کنند.

2تا سوال متن

1-علت وجود این جهان کیست؟ و وظیفه ی ما در مقابله با او چیست؟

علت وجود جهان ، خداوند قادر و توانایی است که با قدرت خویش آ ن را پدید آورده است و اداره می کند و وظیفه ی ما در مقابل او این است که در برابر قدرت و عظمت او تسلیم و فرمان پذیر باشیم.نعمت های پیاپی و بی پایانش را سپاس گوییم و رهنمود های روشنگرش را فرا راه زندگی خود قرار دهیم.

2-قانون علیت چیست؟

قانون علیت قانونی کلی و جهان شمول است . یعنی همه ی اسانها با چنین مفهومی آشنا هستند و آن را در می یابند همه آنرا پذیرفته اند و زندگی خود را بر آن استوار ساخته اند. چون انسان قانون علیت را پذیرفته است.


1- ارتباط بین علت و معلول چگونه ارتباطی است؟

 بین علت و معلول ارتباط کاملی برقرار است و تا علت نباشد معلول پدید نمی آید.

2 – علت یعنی چه ؟

هر پدیده ای وجودش وابسته به نیازمند به چیز دیگری است که آن چیز علت نامیده می شود.

3 – علیت یعنی چه؟

 بین پدیده های جهان ارتباط مخصوصی وجود دارد علیت در واقع ارتباط بین علت و معلول است.

4 – علت وجود این جهان کیست؟وظیفه ی ما در قبل او چیست؟
خداوند توانا و بی نیاز – ما بنده و نیازمند اوییم و در برابر قدرت و عظمت او تسلیم و فرمان پذیریم نعمت های بی پایانش را سپاس می گوئیم و رهنمودهای او را چراغ راه زندگی خود قرار می دهیم.

5 – معنی آیه ی زیر را بنویسید؟
انّ الله َ یمسِکُ السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا اِن اَمسکَهما مِن احدٍ من بعده.
البته خداست که آسمان ها و زمین را نگه داشته است که نابود نشوند و جز خدا هیچ کس نیست که بتواند آن ها را از نابودی نگه دارد.

6 – 1. ارتباط مخصوصی که بین علت و معلول وجود دارد .....نام دارد.
2. قانون علیت یک قانون کلی و جهان ....است یعنی این که همه ی انسان ها با آن آشنا و آن را ........و زندگی خود را بر آن .......کرده اند.
3. شما برای رفع گرسنگی به سمت غذا می روید چون غذا را علت رفع گرسنگی می دانید یعنی این که شما مفهوم .....را می دانید.
جواب :
1. علیت
2. شمول – پذیرفته اند – استوار
3. علیت


آخرین پستها

هم موتور هم ماشین!!! دوشنبه 27 دی 1389
کفش و دانستنی های جالب در مورد آن شنبه 25 دی 1389
امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی جمعه 24 دی 1389
نمونه امتحان پایه سوم راهنمایی نوبت اول . دی 89 جمعه 24 دی 1389
قواعد عربی سوم راهنمایی پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل اول(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل دوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل سوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل چهارم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل پنجم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل ششم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال جغرافیا سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال اجتمایی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال حرفه و فن سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) سه شنبه 21 دی 1389
اصطلاح های پشت کامیون ها چهارشنبه 15 دی 1389
جوک،لطیفه،خنده سه شنبه 14 دی 1389
سری جدید اس ام اس 2 جمعه 10 دی 1389
جوک جدید جمعه 10 دی 1389
اس ام اس های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
سری جدید اس ام اس‌های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جوک جمعه 10 دی 1389
اس ام اس سرکاری جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جدید جمعه 10 دی 1389
عکس طنز: وقتی بنزین گران بشه چه اتفاق می‌افتد!! جمعه 10 دی 1389
تصاویری از زن ذلیلی جمعه 10 دی 1389
لیست آخرین پستها
 
وضعیت من در یاهو(چراغ روشن انلاین و چراغ خاموش افلاین)mohammad7146@yahoo.com
نمایش وضعیت در یاهو ,

قالب وبلاگ

, قالب بلاگفا
تاریخ (ه.ش)و(ه.ق) اریخ میلادی


لوگوی سه گوش
فال حافظ

موسیقی قالب وبلاگ


دعای فرج امام زمان(عج)
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

زیات عاشورا
کاری از : manotoma.com