تبلیغات
< از شیر مرغ تا جون ادمیزاد - درس دوم دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)
از شیر مرغ تا جون ادمیزاد
mail:mohammad7146@yahoo.com

درس دوم دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید)

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 23 دی 1389   01:09 ق.ظ

به ادامه مطلب بروید

درس دوم : ‌دو برهان درباره خدا پرستی

تاکنون با دو برهان درباره خداشناسی آشنا شده ایم : برهان نظم و برهان علیت
برهان نظم :
برهان نظم به طور خلاصه چنین بیان می شود.
جهان آفرینش بر پایه نظم و تربیت و هماهنگی و ارتباط کامل استوار است و چون هر نظم و تربیت و هماهنگی و تقدیری ساخته و پرداخته ی سازنده دانا و تواناست، پس این جهان هم مخلوق آفریدگاری دانا و تواناست.
در برهان نظم ابتدا به نظم و هماهنگی و حساب و تقدیری که در اجزای جهان است، توجه می کنیم و آنگاه با توجه به اینکه هر نظم و تقدیری ، تقدیر کننده ی آگاه و توانایی دارد . نتیجه می گیریم که این نظم و هماهنگی عظیم هم خالقی دانا و توانا دارد.

برهان علیت :
در برهان علیت به نظم و هماهنگی میان پدیده های این جهان نمی نگریم بلکه به ذات و هستی پدیده ها و نیاز ویژه ای که هر پدیده به علت دارد، نظر می کنیم. بنا بر برهان علیت :
هر پدیده ای که بوجود می آید وجودش از خودش نیست بلکه وابسته و نیازمند به چیز دیگری است که «علت» نام دارد. این جهان نیز مجموعه ای از پدیده های گوناگون است که از منبع عظیم قدرت و هستی سرچشمه می گیرند. این قدرت بی منتها را خدا می نامیم. برهان نظم و برهان علیت گرد و غبار غفلت و بی توجهی را از اندیشه و فطرت انسان پاک می کنند و به او یاری می دهند تا با فطرت پاک و عقل بیدار خویش واقعیات را بنگرد و ایمان خود را به خدای قادر متعال تقویت و تحکیم کند.
 

 

  خلاصه ی درس :

1 – برهان نظم : جهان آفرینش مجموعه ای منظم و هماهنگ است و چون هر مجموعه ای منظم و هماهنگ، ساخته ی سازنده ی دانا و تواناست. پس این جهان نیز مخلوق آفریدگاری دانا و تواناست.
2 – برهان علیت : جهان آفرینش پدیده است و هر پدیده ای به علت خود وابسته و نیازمند است. پس جهان آفرینش نیز به علت خود یعنی خدا نیاز دارد.
3 – انسان های پاک و آگاه آن چنان به آفریننده بزرگ و توانا یقین دارند که از اقامه ی برهان و دلیل بی نیازند.
 

 

  بیندیشید و پاسخ دهید‌:
1 – برهان چیست؟

برهان بیان متین و روشنگری است که موجب روشن شدن مطلبی می شود که جهل و تردید را در مورد آن برطرف می کند ، به چنین بیانی برهان گفته می شود.  

 

  2 – تاکون چند برهان را درباره خداشناسی آموخته اید ؟

برهان نظم و برهان علیت  

 

  3 – برهان نظم را بیان کنید.

جهان آفرینش بر اساس نظم و ترتیب و هماهنگی و ارتباط کامل استوار است . هر نظم و ترتیبی و هر هماهنگی و تقدیری ساخته و پرداخته و سازندهی دانا و تواناست پس این جهان هم مخلوق آفریدگاری دانا و تواناست.  

 

  4 – برهان علیت را بیان کنید.

در برهان علیت سخن از این است که هر پدیده ای که بوجود می آید وجودش وابسته و نیازمند است، وجودش از خودش نیست بلکه به علتی متکی است و جهان هر چه در آن است که یکسره پدیده هستند و همه در آفرینشند ناچار از منبع عظیم قدرت و هستی بیکرانی سرچشمه می گیرند که آن قدرت بی منتها را خدا می نامیم.  

 

  5 – چرا در مورد خداشناسی به بیان برهان می پردازیم ؟

برای این است که گرد و غبار و بی توجهی را ازچشم اندیشه و فطرت انسان پاک کند تا انسان با فطرت پاک و عقل بیدار خویش واقعیات را بنگرد و روشن ترین روشنها را ببیند و ایمان خود را به خدای قادر متعال تحکیم و تقویت نماید.

6 – آیا فطرت های پاک برای خداشناسی به دلیل و برهان نیاز دارند؟ چرا ؟
اما فطرت های پاک انسان آگاه به آفریننده بزرگ و تونای خویش آن چنان یقین و باور دارند و آنقدر این موضوع برایشان روشن و قطعی است که کمتر به اقامه برهان و دلیل نیاز دارند.
 

2 تا سوال متن

1-      هر پدیده ای که بوجود می آید وجودش از خودش نیست بلکه وابسته و نیازمند به چیز دیگری است که .......نام دارد.(علت جواب است)

2-تا کنون چند برهان در باره خداشناسی آموخته اید؟

2 تا:                               1 - برهان نظم 2- برهان علیت


درس دوم : ‌دو برهان درباره خدا پرستی

1- ارتباط بین علت و معلول چگونه ارتباطی است؟

 بین علت و معلول ارتباط کاملی برقرار است و تا علت نباشد معلول پدید نمی آید.

2 – علت یعنی چه ؟

هر پدیده ای وجودش وابسته به نیازمند به چیز دیگری است که آن چیز علت نامیده می شود.

3 – علیت یعنی چه؟

 بین پدیده های جهان ارتباط مخصوصی وجود دارد علیت در واقع ارتباط بین علت و معلول است.

4 – علت وجود این جهان کیست؟وظیفه ی ما در قبل او چیست؟
خداوند توانا و بی نیاز – ما بنده و نیازمند اوییم و در برابر قدرت و عظمت او تسلیم و فرمان پذیریم نعمت های بی پایانش را سپاس می گوئیم و رهنمودهای او را چراغ راه زندگی خود قرار می دهیم.

5 – معنی آیه ی زیر را بنویسید؟
انّ الله َ یمسِکُ السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا اِن اَمسکَهما مِن احدٍ من بعده.
البته خداست که آسمان ها و زمین را نگه داشته است که نابود نشوند و جز خدا هیچ کس نیست که بتواند آن ها را از نابودی نگه دارد.

6 – 1. ارتباط مخصوصی که بین علت و معلول وجود دارد .....نام دارد.
2. قانون علیت یک قانون کلی و جهان ....است یعنی این که همه ی انسان ها با آن آشنا و آن را ........و زندگی خود را بر آن .......کرده اند.
3. شما برای رفع گرسنگی به سمت غذا می روید چون غذا را علت رفع گرسنگی می دانید یعنی این که شما مفهوم .....را می دانید.
جواب :
1. علیت
2. شمول – پذیرفته اند – استوار
3. علیت

 

درس دوم
7 – برهان نظم را بیان کنید؟
جهان آفرینش بر اساس نظم و ترتیب و هماهنگی و ارتباط کامل استوار است و چون هر نظم و ترتیبی و هر هماهنگی و تقدیری ساخته و پرداخته ی سازنده ی دانا و تواناست. پس این جهان هم مخلول آفریدگاری دانا و تواناست.

8 – تفاوت برهان نظم و برهان علیت را بنویسید؟
در برهان نظم به وسیله ی نظم و هماهنگی بین اجزای مجموعه های منظم عالم به ناظم حقیقی آن پی می بریم که آن خداست و در برهان علیت به ذات و هستی پدیده ها نظر می کنیم و به نیاز ویژه ای که هر معلول به علیت دارد توجه می کنیم و بدین وسیله پی به وجود خدا می بریم.

9 – با استفاده از برهان علیت چگونه می توان وجود خداوند را اثبات کرد؟
هر پدیده ای که به وجود می آید وجودش از خودش نیست بلکه وابسته و نیازمند به چیز دیگری است که آن چیز دیگر علت نام دارد. این جهان نیز مجموعه ای از پدیده های گوناگون است پس ناچار علتی دارد که آن علت خداوند است.

10 – د ر جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
1. فطرت های پاک برای خداشناسی به دلیل و برهان نیاز .......
2. ........بیان متینی است که موجب روشن شدن مطلبی می شود.
3. فطرت های پاک جز در مقابل .... در مقابل چیز دیگری تسلیم نمی شوند.
4. جهان آفرینش به علت خود یعنی خدا نیاز دارد نشانه برهان .... است.
5. دو برهان درباره ی خداشناسی، برهان .... هستند.
جواب :
1. ندارند
2. برهان
3. خدا
4. علیت
5. نظم – علیت


آخرین پستها

هم موتور هم ماشین!!! دوشنبه 27 دی 1389
کفش و دانستنی های جالب در مورد آن شنبه 25 دی 1389
امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی جمعه 24 دی 1389
نمونه امتحان پایه سوم راهنمایی نوبت اول . دی 89 جمعه 24 دی 1389
قواعد عربی سوم راهنمایی پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم دینی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس اول عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
درس دوم عربی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) پنجشنبه 23 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل اول(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل دوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل سوم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل چهارم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل پنجم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
اموزش علوم سوم راهنمایی فصل ششم(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال جغرافیا سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال اجتمایی سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) چهارشنبه 22 دی 1389
نمونه سوال حرفه و فن سوم راهنمایی(به ادامه مطلب بروید) سه شنبه 21 دی 1389
اصطلاح های پشت کامیون ها چهارشنبه 15 دی 1389
جوک،لطیفه،خنده سه شنبه 14 دی 1389
سری جدید اس ام اس 2 جمعه 10 دی 1389
جوک جدید جمعه 10 دی 1389
اس ام اس های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
سری جدید اس ام اس‌های عاشقانه جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جوک جمعه 10 دی 1389
اس ام اس سرکاری جمعه 10 دی 1389
اس ام اس جدید جمعه 10 دی 1389
عکس طنز: وقتی بنزین گران بشه چه اتفاق می‌افتد!! جمعه 10 دی 1389
تصاویری از زن ذلیلی جمعه 10 دی 1389
لیست آخرین پستها
 
وضعیت من در یاهو(چراغ روشن انلاین و چراغ خاموش افلاین)mohammad7146@yahoo.com
نمایش وضعیت در یاهو ,

قالب وبلاگ

, قالب بلاگفا
تاریخ (ه.ش)و(ه.ق) اریخ میلادی


لوگوی سه گوش
فال حافظ

موسیقی قالب وبلاگ


دعای فرج امام زمان(عج)
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

زیات عاشورا
کاری از : manotoma.com