اول از همه ترجمه ها :

خوب این رو که می باید همه متون درس ها رو + ترجمه تمرین ها رو بلد باشید . همچنین لغت ها رو از فارسی به عربی و برعکس . این از سوال اول .

اما سوال بعدی که برمی گرده به یاد آوری های کتاب های سال های قبل :

فعل ماضی یا مضارع :

التلمیذات ............. من المدرسة . (رجعَ )

انتما .............. الی الغابة . (ذهَبَ )

النساء ............... کتبٌ مفیدة ٌ . (یقرأ )

أنا و والدی .................. صوت القرآن . (یسمعُ )

پاسخ  دهید :

هل انتَ فهمتَ الدرس ؟ نعم . ..................................

 تصحیح غلط ها :

یعملُ ذلک الزارعون َ فی المزرعة .                     الطالبانِ یدخلونَ البیت .

پیدا کردن وزن کلمات و حروف زائد و حروف اصلی به ترتیب :

 استغفار :

تکبیر :

ساختن صفت مفعولی  و مطلق از کلمه ( فهم ) به ترتیب :

بردن کلمه سحب به باب انفعال و معنی اون :

خواستن کارها از افرادی که اسمشون اومده :

بلند شدن (خانم ها ) :

بالا بردن (دوتا پسر) :

نوشتن ( یک دختر) :

فعل امر بساز از فعل های :

تجلِسُ :                                           تفرَحنَ :

منفی کردن فعل ها :

یا امی ! حزنتِ من یدی .

مریم و زینب تنصران صدیقتهما .

مستقبل کردن فعل :

انتم قبلتم کلام المعلم .

آوردن کلمه پرسشی مناسب :

.............. تنظرین ابنک ؟ غداً                    ............. تقرأ القرآن ؟ بصوت حسن

بخش های دیگر هم یکی دراسات قرانیه است که عین خود کتاب میاد و بعدی هم درک مطلب است که با ارائه یک متن شما اون رو میخونید و به سوالاتش جواب میدید .

                                                           موفق باشید .